धेरै समय पछिको चिकाई, सोल्टीनीलाई मजा आयो रे Nepali