Komal e konsa tarika hai chodne yar mera land tud jayega