එයාට හොදටම මෝල් වෙලා කෙසෙල් ගෙඩිය කිම්බට දාලා කරලා මටත් කැව්වා