නංගිගේ කැම්පස් එකේ යාලුවගේ කාමරේට ගිහින් සුපිරි සැපක් ගත්තා