මගෙ සෙක්සි නයිටිය ඇදලා හුත්තට අතම දාගත්තා In the morning, he went to the mill and put his hand to th