කැරි තිබහක් ඇවිත් උදේ පාන්දර කටට ගත්තා with sinhala voice Sucked the cock because of thirsty