به شوهر بی غیرتم گفتم دوست دارم تریسام بزنم و دیلدو خریدم و بهشون از کون و کص دادم (مکالمه فارسی)