Kare wa regeton o odotte atsuku narimasu, soshite watashi wa kare ni shokuji o ataemasu